b.1.

Privatlivspolitik for Bruger & Hjælper Gruppen (BHG)

16. juli 2018

BHG Bruger & Hjælper Gruppens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige

 

BHG er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

 

            Kontaktpersoner:    Formand Ingrid Petersen
                                                                               
                                         Kasserer Bente Steffensen

                                                      CVR: 32246605
                                        
                                         Mail:
bhgvejle@gmail.com


                                         Website: www.bh-g.dk

 

Behandling af personoplysninger

 

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlems oplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrering- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, medlemskategori, telefonnr., fødselsdato, e-mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra

 

Normalt får vi oplysninger fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Samarbejdspartner DHO (Din Hjælperordning)

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:
              Formål med behandling af medlemsoplysninger:
                                  Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og
  opfølgning.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
 • Levering af ydelser du har bestilt, såsom vejledning og/eller bisidderfunktion.
 • Administration af din relation til os.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser


I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke


Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke

 


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig

 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egen personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vore kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. Henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

              

 

Høringssvar.

 

 

 

... vil fremover være at finde her, under info, øverst på siden.

Herunder vil der fremadrettet være BHGHjælper intranet.

Netværkets fælles høringssvar - Lovforslag om justering af BPA regler - januar 2014

Netværkets fælles høringssvar - Lovforslag om nye principper for tildeling af serviceydelser for voksle - januar 2015

Hjælp og vejledning til lægerne iRegion Syddanmark i forhold til § 100

Høring over forslag til Lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Nyt Høringssvar 2017

Høringssvar.

Høring over forslag til Lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Se mere under Info.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk