Velkommen

Du er velkommen som medlem hvis du:

 • er bruger med hjælperordning (BPA)
 • er bruger med ledsagerordning eller lign.
 • er hjælper
 • er ledsager
 • er pårørende
 • har interesse i foreningen

Pr. 1. januar 2016 koster det 200 kr. om året at være medlem. Beløbet indbetales på:

Reg.nr. 9211 Kontonummer. 4574245945
 
(Husk at skrive dit navn og medlemsnummer i kommentarfeltet)

Vi håber, at kunne byde dig velkommen som medlem i vores forening

Vedtægter for
Bruger & Hjælper Gruppen
      Syd og Midtjylland
 

§ 1 FORMÅL

 

Foreningen har til formål

 1. at yde rådgivning dels i nyoprettede hjælpeordninger dels løbende i forbindelse med praktiske og administrative aktiviteter hos brugere og hjælpere.
 2. at holde sig ajour med politiske ændringer i forhold til hjælperordninger og kommunikere sådanne ændringer videre til medlemmerne.
 3. at arbejde for en ensartet struktur i hjælpe- og ledsageordninger.
 4. at arbejde for et sundt arbejdsmiljø omkring bruger og hjælper.
 5. at fungere som diskussionsforum i forbindelse med møder, relevante kurser og foredrag, hvor medlemmerne kan udveksle ideer og erfaringer.

 

§ 2 NAVN, HJEMSTED MM.

 

 1. foreningens navn er Bruger & Hjælper Gruppen Syd og Midtjylland. Kan forkortes til BHG Syd og Midtjylland.
 2. foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.
 3. foreningen er uafhængig af kommunale myndigheder, er upolitisk og uafhængig af andre interesseorganisationer.

§ 3 MEDLEMMER

 1. som medlem af foreningen kan optages brugere med fysiske handicaps, brugere med hjælpeordninger, ledsageordninger o.l. samt hjælpere og ledsagere.
 2. som medlem kan tillige optages pårørende samt private personer med interesse i foreningen.
 3. medlemskabet er personligt og alle noteres i en medlemsliste.

§ 4 GENERALFORSAMLING

 1. foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 2. generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved brev vedlagt dagsorden for generalforsamlingen til det enkelte medlem. Der vælges hvert år 3 personer for 2 år.

Der skal så vidt muligt være 2 brugere og 2 hjælpere/ledsagere i bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år.

Hvert år vælges endvidere 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 1. forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
 2. enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt frem.
 3. alle vedtagelser – herunder også vedtægtsændringer sker ved simpelt stemme flertal; ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem kræver det.

Der kan stemmes ved fuldmagt, således at hver deltager i generalforsamlingen kan stemme med max. en fuldmagt.

 1. dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Beretninger fra bestyrelsen og eventuelle udvalg.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
 1. bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har givet udtryk herfor; indkaldelsen skal ske så hurtigt som muligt og skal som minimum indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5 BESTYRELSEN

 1. foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer.
 2.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 3. bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal; ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 1. suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men har ikke stemmeret.
 2. bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver; i udvalget skal sidde mindst 1 bestyrelsesmedlem eller 1 suppleant.
 3. formanden indkalder til møder og udarbejder dagsorden, der udsendes med mindst 1 uges varsel.
 4. der holdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt.
 5. der føres beslutningsprotokol/mødereferat over bestyrelsesmøderne.

                                                      § 6 REGNSKAB

 

 1. regnskabsåret følger kalenderåret.
 2. foreningens regnskab føres af kassereren; udgifter over kr. 500 skal godkendes af kasserer og formand eller næstformand.
 3. foreningen forpligter sig overfor trediemand ved underskrift af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
 4. årsregnskabet skal fores´ligge revideret, dateret og underskrevet af kasserer og revisorer, så det forelægges generalforsamlingen - jfr. § 4, stk. 6 pkt. c.

                                                                       § 7 OPLØSNING

 1. opløsning af foreningen kan ske på en ordinær generalforsamling såfremt mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
 2. ved opløsning tilfalder eventuelle midler Dansk Handicap Forbund Vejle afd. til aktiviteter for fysisk handicappede.

                                                                      § 8 IKRAFTTRÆDEN

Disse vedtøgter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den. 6. september 2000 og er gældende fra denne dato.

Godkendt med ændringer på ordinær generalforsamling 20. september 2001, 2002, 2007, 2013, 2014 og 2015.

25. marts 2015

Dirigent Poul Erik Olesen       Poul Erik Olesen

Formand Ingrid Petersen       Ingrid Petersen

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk